BARDZO WAŻNA CZĘŚĆ

Bardzo ważną częścią początkowej koncepcji stworzenia kompleksowych ośrodków nauko­wych jest orientacja zmierzająca ku jedności sieci ośrodków naukowych na terenie republiki, to jest powiązania tych centrów, które się two­rzą, z już istniejącą siecią regionalnych ośrod­ków informacji naukowo-technicznej.Jedną z podstawowych zasad gwarantujących rozwój nauki zarówno w poszczególnych regio­nach, jak i w całym kraju jest zasada jedności kontroli osiąganych wyników powiązana z za­sadą jednolicie pojmowanej odpowiedzialności. Dzięki obu tym zasadom możliwa jest komplek­sowa koordynacja wysiłków oraz powiązanie wszystkich stron, w tym również ośrodków pro­dukcyjnych, na zasadzie naczyń połączonych. Stąd właśnie wywodzi się możliwość coraz głęb­szej penetracji praw rządzących tym, co można by określić jako „naukową wydolność produk­cyjną” całej społeczności uczonych, która za­pewnia postęp ekonomiczny i społeczny całego kraju.

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)