DAWNE DOWODY

Dane dowodzą, że w ZSRR tempo rozwoju na­uki — jako dziedziny zatrudnienia — było trzy­krotnie większe niż innych dziedzin. Osiągnięto również gwałtowny wzrost w zatrudnieniu całe­go potencjału naukowego. Ogólna liczba ludzi zatrudnionych w dziedzinie nauki na każde ty­siąc osób zatrudnionych w dziedzinie produkcji dóbr materialnych wzrosła z 12 osób w r. 1940 do 33 w r. 1960 i 44 w r. 1968. Szczególną uwagę należy zwrócić na dane do­tyczące wzrostu liczby personelu wśród pracow­ników naukowych, do którego zaliczamy: aka­demików i członków-korespondentów wszyst­kich akademii, osoby posiadające tytuł doktora, kandydata nauk lub inne tytuły akademickie (profesorowie, docenci, starsi pracownicy nauko­wi, asystenci, młodsi pracownicy naukowi), a także specjalistów z wyższym wykształceniem, którzy nie mają co prawda stopnia naukowego lub tytułu akademickiego, ale prowadzą nauko­we badania lub pracę naukowo-pedagogiczną.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)