DOSTĘPNE ŚRODKI

Często jednak spełnia on tylko rolę mediatora w rozwiązywaniu konflik­tów i powiększa liczbę biurokratów. Nawet w istniejących warunkach można jednak osiągnąć postęp w poziomie nauczania.Chodzi mianowicie przede wszystkim o to, aby v pełni wykorzystać dostępne środki finan­sowe, co nie jest rzeczą łatwą z uwagi na usta­wiczne trudności biurokratyczne istniejące za­równo w obrębie uczelni, jak i piętrzące się mię­dzy poszczególnymi wyższymi uczelniami a od­powiednimi ministerstwami, które we wszyst­kich krajach arabskich kierują pracą tych uczel­ni. W pierwszym zakresie konieczne byłoby przyznanie rektorom i dziekanom większych uprawnień aniżeli te, które obecnie posiadają, w drugim — rozluźnienie powiązań administra­cyjnych, które sprawiają, że ministerstwa nie­mal z reguły ingerują bezpośrednio w sprawy uczelni.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)