DWIE GRUPY CZYNNIKÓW

Dwie grupy czynników wpływały na dynami­kę regionalnego rozmieszczenia potencjału nau­kowego w tej republice w okresie powojennym. Pierwsza była uwarunkowana wzrastającym rozwojem gospodarki narodowej i kultury; stworzyło to tendencje odśrodkowe i — co za tym idzie — rozproszenie potencjału naukowego na terytorium całej republiki. Druga była uwa­runkowana przyciąganiem wybitnych naukow­ców do pracy w przodujących zespołach nauko­wych znajdujących się w ośrodkach naukowych i kulturalnych, które powstały na długo przed tym. Możliwość zorganizowania i wykonania ba­dań perspektywicznych, tworzenia kolektywu asystentów i uczniów, rozwiązywania zadań w dziedzinie dostarczania informacji i sprowa­dzania przyrządów i wreszcie (co bardzo ważne) możliwość pracy zespołowej i bezpośredni kon­takt z wysokokwalifikowanymi naukowcami- kolegami — oto czynniki, które zdecydowały dośrodkowych tendencjach rozmieszczenia na­ukowego potencjału republiki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)