ILOŚĆ AKADEMII

Ilość tych akademii wzra­stała w szybkim tempie, a tworzono je nie tyl­ko w dużych ośrodkach, ale i w małych mia­stach prowincjonalnych. Tylko jednak stosun­kowo nieliczne akademie powstawały jako owoc powołania ich do życia przez panujących, nato­miast właśnie najważniejsze powstały na drodze przekształcenia się mniej lub bardziej luźnych ugrupowań uczonych i amatorów w zgromadze­nia, których działalności patronował panujący. Ale i ten patronat nie był jednolity — londyń­skie Towarzystwo Naukowe utrzymywało się przez dłuższy czas ze składek członkowskich, natomiast paryska Akademia Nauk otrzymywa­ła wysokie subsydia od króla, co jednak niemal całkowicie uzależniało ją od dworu (na podkre­ślenie zasługuje działalność generalnego kontro­lera finansów Colberta, którego zamysłem było rozwinięcie „sztuk i rzemiosł” na drodze po­wiązania ich z teoretycznymi badaniami „aka­demików”).

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)