INNY RODZAJ KONFLIKTU

Innego rodzaju konflikty istnieją w łonie sa­mych społeczności uczonych, a rodzą się cne — jak to określił Norbert Wiener — z ustawiczne­go zmagania się dwóch sprzecznych tendencji: organizacyjnej i dezorganizacyjnej. Konieczność istnienia hierarchii w obrębie każdej społecznoś­ci uczonych z jednej strony oraz potrzeba za­pewnienia wszystkim jej członkom swobodnej inicjatywy intelektualnej z drugiej strony, two­rzą nierzadko sytuacje bardzo skomplikowane niełatwe do rozwiązania.U źródeł konfliktów „wewnątrzspołecznościo- wych” tkwi przede wszystkim fakt, że każde ba­danie naukowe ma charakter dyskusyjny co bystro zauważył Gaston Bachelard pisząc! że „L’óbservation scientifiąue est toujours une ob- servation polemiąue” . Toteż działalność każde­go uczonego może być w każdej chwili podana w wątpliwość 18, co jednak ma ten dodatni sku­tek, że rodzi poczucie twórczego niepokoju oraz napięcie między zamierzeniami a ich realizacją.

 

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)