INTEGRACJA BADAŃ

Integracja badań naukowych na szczeblu światowym, migracja mózgów i rozwój internacjonalizacji nie zdeter­minowały całkowicie życia naukowego w róż­nych krajach i nie uzależniły go wyłącznie od — pozytywnych czy negatywnych — wpływów ko­lektywnej współpracy. Życie naukowe jest swe­go rodzaju mikrokosmosem, który często od­zwierciedla różne stosunki, konflikty lub pro­blemy istniejące w danym społeczeństwie. W ży­ciu naukowym, podobnie jak i w społeczeństwie, istnie je określona hierarchia, a systemy uniwer­sytecki i akademicki znają drabinę stopni, tytu­łów i funkcji kierowniczych. Można odróżnić rozmaite sposoby powoływania organów kierow­niczych i systemy podejmowania decyzji, a mia­nowicie wybory spośród grona pracowników na­uki, członkow akademii i senatów uniwersytec­kich itd., luib też nominację przez polityczne organy kraju.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)