NA CZELE INSTYTUCJI

W ten sposób powstała we Francji w 1868 r. Ecole Pratiąue des Hautes Etudes, a w 1905 r. Caisse Na- tionale des Sciences i dokonane zostało „upań­stwowienie” takich bogatych w tradycje insty­tucji, jak Ogród Botaniczny (który przekształ­cono w Muzeum Historii Naturalnej), Obserwa­torium paryskie itd. W Anglii natomiast utwo­rzono pierwszy w dziejach stały organ pań­stwowy, któremu powierzono zadanie popie­rania badań naukowych — Departament Badań Naukowych i Przemysłowych, któremu statut z 1915 r. zapewniał szeroką autonomię admini­stracyjną i finansową. Był to jednak wyłom od niemal powszechnie wówczas przyjętej zasady, której klasycznym przykładem był układ sto­sunków pomiędzy uniwersytetami a ministerst­wami oświaty poszczególnych państw: oto bud­żety państwowe przewidywały na potrzeby róż­nego rodzaju instytucji większe lub mniejsze su­my, jednakże wydatkowanie tych sum pozosta­wało całkowicie w gestii uczonych stojących na czele tych instytucji.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)