NA PRZYKŁADZIE KRAJÓW

Na przykładzie trzech krajów, któ­re odegrały wielką rolę w dziejach nowożytnej nauki, można rzeczywiście ukazać (jak zrobił to R. Talon) przemiany, jakim ulegało życie umy­słowe w XIX wieku: we Francji społeczności naukowe przeszły szereg stadiów organizacyj­nych, od czasów rewolucji i rządów Bonaparte- go coraz mniej odpowiadających wymogom no­wożytnego państwa (nawet najwięksi francuscy uczeni schyłku XIX w. dysponowali bardzo pry­mitywnymi laboratoriami); w Niemczech od po­czątków stulecia wzrastała rola ośrodków uni­wersyteckich, co — w powiązaniu ze wzrostem politycznego znaczenia tego kraju — doprowa­dziło do rozkwitu nauki niemieckiej i jej eks­pansji poza granice państwa; w Anglii decydu­jąca rola przypadła utworzonemu w 1831 r. Bri- tish Assotiation for the Advancement of Scien­ce, które zdołało zaszczepić tam szereg wzorów decydujących dla znacznego podniesienia się po­ziomu nauki brytyjskiej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)