NIEKTÓRE INSTYTUTY

Wskutek tych okoliczności pojawia się konieczność okresowego przeglądu rzeczywistej struktury funkcjonowania tych powiązań i wy­działowej przynależności różnych instytutów naukowo-badawczych.Tak więc w 1961 i 1963 r. znaczna liczba in­stytucji naukowych i liczne specjalistyczne pod­oddziały szeregu zakładów akademickich w sy­stemie Akademii Nauk ZSRR zostały wcielone do systemu resortów ministerialnych i ich wy­działów. W wielu wypadkach zakłady akade­mickie weszły w ten sposób w nowe organiza­cyjne powiązania. Niektóre instytuty naukowo-badawcze zostały podwójnie podporządkowane, a więc np. Wszechzwiązkowy Instytut Informacji Nauko­wej i Technicznej (WINITI) został podporządko­wany Akademii Nauk i Państwowemu Komite­towi do Spraw Nauki i Techniki, Instytut Auto­matyki i Telemechaniki (cybernetyka technicz­na) — Akademii Nauk ZSRR i ministerstwu zaj­mującemu się środkami automatyzacji i wy­twarzaniem instrumentów naukowych. Istnieją także pewne zakłady naukowe, które mają funk­cjonalne powiązania z poszczególnymi akade­miami republikańskimi i instytucjami szkolnic­twa wyższego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)