PODSTAWOWE ZADANIE STUDIÓW

Oko­ło 20% wszystkich nauczycieli szkół wyższych ma corocznie doskonalić swe umiejętności, a już w ciągu pierwszego półrocza po wydaniu tej uchwały zorganizowano 12 specjalnych fakul­tetów mających za zadanie doskonalenie kadr uniwersyteckich.Za podstawowe zadanie studiów podyplomo­wych uważa się w krajach socjalistycznych, a głównie w Niemieckiej Republice Demokra­tycznej i Czechosłowacji, szkolenie w dziedzi­nie nowych umiejętności, przy czym może być ono bardziej lub mniej związane z główną umie­jętnością słuchaczy, zawsze jednak uznawane jest za szczególnie cenne (tak np. w NRD utwo­rzono specjalne studia ekonomiczne dla inży­nierów).     *

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)