POWIĄZANE ZE SOBĄ ASPEKTY

Przypominając o tym, Dobrow zwra­ca uwagę na znamienny fakt, że w systemie pla­cówek .akademickich w ZSRR nakłady na sprzęt naukowy wzrastają szybciej niż nakłady na zwiększenie liczby personelu naukowego.Podsumowując te rozważania można sformu­łować główną zasadę polityki państwa dotyczącą potencjału naukowego w ZSRR następująco: na­leży dążyć nie tylko do szybkiego wzrostu licz­by pracowników nauki, ale także zagwaranto­wać znacznie szybszy wzrost ich intelektualnych możliwości przy optymalnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł i środków nauko­wych.Środowiska naukowców — jak wiadomo — działają nie w przestrzeni abstrakcyjnej, ale w konkretnych formach lokalizacji. Toteż z kolei zająć się trzeba wzajemnie powiązanymi ze sobą aspektami rozmieszczenia sił w ramach ogólnej struktury administracyjnej nowoczesnych ośrodków naukowych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)