PRACOWNICY NAUKOWI

Inaczej rzecz przedstawia się w przypad­ku pracowników naukowych uniwersytetów, gdyż nie zaniedbuje się też bynajmniej szkolenia kadr uniwersyteckich.Sprawa ta w Związku Radzieckim została roz­wiązana na podstawie uchwały Komitetu Cen­tralnego KPZR i Rady Ministrów z dnia 3 wrze­śnia 1966 r. Ustanowiono powołanie do życia specjalnych fakultetów doskonalących nauczy­cieli wyższych uczelni, którzy wykładają nauki matematyczno-przyrodnicze i ekonomiczne, oraz utworzenie specjalnych instytutów podnoszą­cych kwalifikacje wykładowców nauk społecz­nych. Przewidziano też organizowanie kursów dla wykładowców kluczowych dyscyplin zwią­zanych z przemysłem i rolnictwem oraz kursów dla pedagogów i lektorów języków obcych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)