PRZEDMIOT SUROWEJ KRYTYKI

Przypomnijmy więc, że gdy bezpośrednio po drugiej wojnie światowej zachwyt nad wszech­stronnymi możliwościami nauki był niemal po­wszechny, już około lat sześćdziesiątych wystą­piły pierwsze objawy braku zaufania do kierun­ku, jaki wiele państw nadało polityce nauko­wej . Dziś jest ona przedmiotem surowej kry­tyki zarówno z prawicy, jak i lewicy. Pierwsza zarzuca uczonym, że w obecnym układzie sto­sunków tracą czas i (nie swoje) pieniądze na prowadzenie badań, których przydatność dla rozwoju przemysłowego jest co najmniej wąt­pliwa, zdaniem drugiej natomiast dzisiejsza na­uka i technika stały się niemal wyłącznie narzę­dziem przemocy ekonomicznej i wojskowej, któ­ra jest sprzeczna z podstawowymi interesami społeczeństwa.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)