PRZEPROWADZONE BADANIA

Badania przeprowadzone na uniwersytetach hinduskich ujawniły pewne ogólne charaktery­styczne cechy badań naukowych. Z punktu wi­dzenia organizacji, poszukiwania naukowe są przedsięwzięciem indywidualnym. Jeśli na ja­kiejś opublikowanej pracy widnieją nazwiska kilku autorów, to chodzi tu głównie o współ­pracę między szefem departamentu i jego kole­gami lub badaczami. Wydaje się, że uniwersyte­ty i inne instytuty badawcze nie szukają metod i dróg współpracy. Jednocześnie warto wspom­nieć, że badania uniwersyteckie dotyczą czasem kwestii o drugorzędnym znaczeniu. Interesująco przedstawiają się dane dotyczą­ce działalności poszczególnych stowarzyszeń na­ukowych, z których pierwsze, Royal Asiatic So- ciety, sięga swymi początkami 1784 r. Od tej pory zaczęły się mnożyć i różnicować towarzy­stwa naukowe: ogólne i specjalistyczne. Ich ce­lem było szerzenie i propagowanie nauki w ję­zyku angielskim bądź w językach hinduskich.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)