PRZYTOCZONE NAZWISKA

Już choćby tylko przytoczone wyżej nazwiska znakomitych uczonych i myślicieli świadczą o tym, jak wielkie znaczenie w dziejach krysta­lizowania się nowożytnych społeczności uczo­nych miało XVII stulecie, zwane potem „Wiel­kim Wiekiem” nauki. Warto więc poświęcić tym czasom nieco więcej uwagi pod kątem widzenia zarówno zmian, jakie się dokonały w świado­mości ówczesnych intelektualistów, jak i prze­de wszystkim przemian organizacyjnych w ob­rębie dawnych instytucji grupujących ludzi na­uki, które zrodziły nowe formy współpracy na­ukowej .Spośród dość licznego grona myślicieli, któ­rych refleksje na temat społeczności uczonych godne są przypomnienia, na plan pierwszy wy­suwa się wspomniany już wyżej Bacon oraz Descartes, choć obaj interesują nas z odmien­nych punktów widzenia.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)