PUNKT WYJŚCIA

W takim stanie rzeczy można by za punkt wyjścia przyjąć po prostu fakt istnienia zespołu reguł postępowania określanego jako „polityka naukowa” i nie podejmować prób ich uzasad­nienia. Wydaje się jednak pożyteczne poświęcić kilka uwag powiązaniom nauki z gospodarką państwa, co pozwoli na ustalenie roli społecz­ności uczonych jako pośredniego ogniwa między nimi. Zaznaczyć jednak trzeba na wstępie, że występujące tu często pojęcie nauki obejmuje zakres szeroki, gdyż chodzi nie tylko o to, co ję­zyki anglosaskie i romańskie określają tradycyj­nym mianem science, lecz także o cały zespół zjawisk życia intelektualnego, jaki mieści się w ramach nowożytnej organizacji badań nauko­wych krajów współczesnych. Tak rozumiane sło­wo science odpowiada w pełni niemieckiemu po­jęciu Wissenschaft i polskiemu terminowi „nau­ka”. Termin ten zawiera więc także charaktery­stykę pewnych form organizacyjnych wiążących reprezentantów wszystkich dyscyplin nauko­wych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)