ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

Wypada stwierdzić na wstępie, że żaden schemat rozmieszczenia ele­mentów składających się na środowisko nauko­we nie jest idealny, a potwierdza to wieloletnie doświadczenie w interesującej nas dziedzinie. Przyczyną są dwa stałe czynniki charakteryzu­jące naukę. Pierwszy to fakt, że sam produkt pracy naukowca (tj. nowa wiedza) jest „wielo- wartościowy”, to znaczy może być użyty do wie­lu celów, a więc poza zakresem funkcjonalnych powiązań. Jest na przykład rzeczą naturalną, że chemik pracujący w jednym z zakładów Aka­demii Medycznej osiąga rezultaty, którymi inte­resuje się Ministerstwo Rolnictwa i Akademia Nauk. Drugi czynnik to fakt, że naturalny cykl badań naukowych i opracowań, intensyfikacja powiązań i tempa przechodzenia od jednego eta­pu badań do drugiego coraz bardziej wymagają ustalenia wszystkich rodzajów powiązań między różnymi gałęziami i wydziałami nauk, tj. powią­zań informacyjnych, ekonomicznych i organiza­cyjnych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)