RÓŻNE DROGI

Różne są drogi wiodące do te­go celu, ale cel jest jeden: aktywizacja wszyst­kich kręgów społecznych, a nie tylko tych, które posiadały tradycyjny monopol w zakresie do­stępu do nauki. Jeżeli analfabetyzm odcina w ogóle miliony ludzi od kultury, to jednostron­ność polityki naukowej może nas pozbawić po­tencjalnej współpracy tysięcy znakomitych uczonych. Pomimo zamożności wielu krajów ca­ła ludzkość jest nadal zbyt uboga, aby po­zwolić sobie na permanentne trwanie takiego marnotrawstwa.Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, że nie tylko te państwa, które stosują powszechną za­sadę reglamentowanego dostępu na wyższe uczelnie, ale i te, które opierają się na zasadzie formalnie równego prawa do oświaty każdej jed­nostki, w coraz szerszej mierze starają się pla­nować rekrutację studentów , wiążąc ją z dąże­niem dc kształcenia wszystkich zdolnych przed­stawicieli młodej generacji, w ich liczbie także i tych, którym warunki materialne lub odzie­dziczone przyzwyczajenia nie pozwalają na zdo­bycie wyższego wykształcenia.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)