SCENTRALIZOWANA KONTROLA

Zasadę scentralizowanej kontroli nad nauką uzupełnia racjonalne manewrowanie potencja­łem naukowym kraju, jak też kontrola rozwoju powiązań między poszczególnymi gałęziami nau­ki i wydziałami w całym systemie zakładów naukowych. Zasada ta jest organicznie powią­zana z realizacją jednej państwowej polityki naukowej. Jednym z najbar­dziej charakterystycznych przejawów działania owej wyżej wymienionej zasady są nowoczesne tendencje dotyczące rozmieszczania sił nauko­wych, przejawiające się w formie powstawania kompleksowych ośrodków naukowych. Tenden­cja ta ma swoją prehistorię. Nauka traktowana jest jako proces produkcyjny związany z roz­mieszczeniem i zastosowaniem wiedzy powstała dawno temu w kilku dużych miastach —- ośrod­kach naukowych; obecnie wykazują one tenden­cje terytorialnej ekspansji, co wiąże się z two­rzeniem własnych dużych osiedli naukowych, takich jak np. Miasteczko Akademickie Sybe­ryjskiego Oddziału Akademii Nauk ZSRR, tzw. Akademgorodok koło Nowosybirska.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)