SILNY NAUKOWY OŚRODEK

W ciągu ostatnich lat rząd Ukraińskiej Repu­bliki i Ukraińska Akademia Nauk podjęły sze­reg konkretnych środków mających na celu ra­cjonalne rozmieszczenie naukowego potencjału. Tak silny naukowy ośrodek i nowy uniwersytet powstał w Doniecku, organizują się ośrodki na­ukowe w zachodnich rejonach Ukrainy, a po­trzeba utworzenia ośrodka Ukraińskiej Akade­mii Nauk na południu dojrzała już do realiza­cji. W ten sposób rozwój sieci ośrodków nauko­wych stał się jednym z najważniejszych kierun­ków polityki naukowej. W związku z tym po­wstaje jednak pytanie, czy grupa zakładów nau­kowych umieszczonych w jednym i tym samym regionie tworzy ośrodek naukowy. Oczywiście, że wspólnie zajmowany teren nie jest czynni­kiem wystarczającym. Ośrodek naukowy jest regionalną grupą zakładów naukowych, które mają wspólnie wytyczone cele naukowe i które są zjednoczone wskutek wspólnych informacyj­nych, organizacyjnych i ekonomicznych powią­zań.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)