SPECYFICZNA ROLA

Te trzy wyżej wymienione typy powiązań odgrywają specyficzną rolę w regionalnych sku­piskach naukowców. Pierwszy ma dostarczyć środowisku naukowemu tematów zaintereso­wań, drugi — zapewnić jedność kontroli i koor­dynację akcji, trzeci — jedność źródeł finanso­wania i wspólną odpowiedzialność za wyniki pracy naukowej.Najważniejszym jednak warunkiem wstęp­nym nie formalnej bynajmniej, ale rzeczywistej wspólnoty celów, sposobu kontroli, form stymulacji i odpowiedzialności jest obecność wspól­nych zainteresowań badawczych w zespole na­ukowym. Oto dlaczego rozwiązując problemy ośrodków naukowych wielką uwagę należy zwrócić na metody i formy stworzenia odpo­wiedniego klimatu naukowego ośrodków nau­kowych, na funkcjonowanie różnych sposobów wymiany informacji i kontaktów, takich jak re­gionalne sympozja, miejscowa służba informa­cyjna, kluby naukowców, naukowe czasopisma i gazety itp.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)