STRUKTURA WEWNĘTRZNA

Struktura wewnę­trzna tych społeczności jest dość skomplikowa­na: zasada jednolitego kierownictwa i podpo­rządkowania twórczości każdego członka wspól­nemu i nadrzędnemu celowi, mająca na celu synchronizację jednostkowych wysiłków, współ­działa. z zasadą „partnerstwa” całego zespołu, jego kolektywną odpowiedzialnością oraz poten­cjalną możliwością daleko posuniętych personal­nych przesunięć (każdy może być szefem, każ­dy zaś szef może nim przestać być w każdej chwili, co oznacza realizację swoistej „egalitar­nej rotacji”). W ten sposób z punktu widzenia stosunkowo niedawno powstałej dyscypliny naukowej, socjologii mikroorganizmów społecz­nych (dotąd zajmowano się głównie makroorga- nizmami), społeczności uczonych tworzą nieja­ko jednostkę społecznej ekologii, której morfo­logia wykazuje szereg specyficznych właściwo­ści wymagających podejmowania badań z róż­nych punktów widzenia.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)