SZCZEGÓLNA AKTUALNOŚĆ

O szczególnej aktualnoś­ci tego tematu świadczy choćby fakt, że poświę­cono mu aż cztery rozprawy z ogólnej liczby czternastu dotyczących nowożytnych społecz­ności uczonych. Nie oznacza to, że zrodził się on dopiero niedawno; przeciwnie: już w starożyt­ności istniały grupy osób, których działalność miała charakter między- czy też ponadnarodo­wy. Byli to przede wszystkim kupcy, artyści, uczeni, przy czym wiadomo, że kilku pierw­szych greckich uczonych było równocześnie kupcami. Ben David sugeruje nawet, że właśnie międzynarodowość handlu, nauki i sztuki była jednym z najważniejszych warunków rozwoju nowoczesnej nauki, skoro tam, gdzie ekonomia kultura były odizolowane od konkurencji, po­jawiała się stagnacja; i odwrotnie: w tych spo­łeczeństwach, które były otwarte na wpływy zewnętrzne, w zakresie ekonomii i kultury spo­tykano się szczególnie często z przybierającą po­stać wyzwania konkurencją obcych, co zmuszało do ustawicznej rewizji poglądów i ich zmiany.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)