TA SAMA GENERACJA

Ta sama generacja, która była świadkiem na­rodzin nowożytnej polityki naukowej, jest obec­nie świadkiem szybkiego unaukowienia tejże polityki i przetworzenia jej w samodzielną dy­scyplinę, coraz bardziej świadomą swych metod celów.Jeżeli jednak dziś nazywa się często Ziemię statkiem kosmicznym szybującym w nieskoń­czonej przestrzeni, to przeważa opinia, że nie tylko (coraz liczniejsza) załoga tego gigantycz­nego statku wymaga szczególnej pieczy, ale tak­że i jego kurs budzi coraz poważniejsze niepo­koje. Główną ich przyczyną jest to, że ekono­miczne przesłanki rozwoju nauki oraz — zwią­zana z nimi — atmosfera coraz większych ko­rzyści materialnych wypływających z działal­ności naukowej doprowadziły do utożsamiania postępu nauki z postępem (wyłącznie) ekono­micznym oraz do identyfikacji walorów nauko­wych dzieł z ich efektami materialnymi, co z ko­lei wypływało z pomieszania pojęcia wzrostu stopy życiowej z pojęciem postępu społecznego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)