TEMPO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Jaki jest stosunek między tempem szkolenia pracowników nauki o najwyższych kwalifika­cjach a potencjałem naukowym w ZSRR, a jaki w USA? Porównajmy odpowiednie wskaźniki: w czasie wojny (1941—1945) wspomniany wskaźnik był niższy w ZSRR niż w USA, co jest zrozumiałe. Zjawisko zahamowania tempa rozwoju kadry naukowej w ZSRR przypadające na rok 1957 związane było z wprowadzeniem nowych, wyższych wymagań co do prac, na pod­stawie których zaczęto przyznawać tytuły dok­torskie (wstępne opublikowanie pracy w czaso­pismach naukowych, zaznajomienie się środo­wiska naukowego z pracą, dyskusja kwalifikują­ca pracę w szerokich kołach specjalistów).

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)