TEORETYCZNA MOŻLIWOŚĆ

Ale jed­nocześnie jest jasne, że nie można całkowicie ne­gować znaczenia tych czynników i pozostawić zespołowi naukowemu zupełnej swobody, zaw­sze zresztą dość problematycznej.Teoretycznie możliwe jest, że zespół naukowy może zająć jedną z dwóch pozycji skrajnych: zachować zupełną niezależność i autonomię, co implikuje kompletne oderwanie od życia spo­łecznego, albo podporządkować się i całkowicie uzależnić. Innymi słowy: nauka nowoczesna, tak ściśle związana ze społeczeństwem węzłami eko­nomicznymi, społecznymi i kulturalnymi, po­wiązana z jego instytucjami politycznymi i zło­żoną strukturą oraz wysokim zróżnicowaniem interesów ekonomicznych — może zajmować te­oretycznie dwie pozycje:: izolowanej „wieży z kości słoniowej” lub „służebnicy”, która to sy­tuacja podobna byłaby do średniowiecznej, kie­dy nauka była na usługach teologii.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)