W KOLEJNYM ETAPIE ROZWOJOWYM

W trzecim wreszcie etapie rozwojo­wym — tj. od autonomicznych instytutów aka­demickich, katedr i laboratoriów specjalistycz­nych aż do utworzenia kompleksowych ośrod­ków naukowych, które syntetyzują doświadcze­nia poprzednich etapów, wzbogacając je ideą kompleksowych badań i opracowań — czynni­kiem determinującym jest zapewnienie najszyb­szego przechodzenia idei naukowych z etapu ba­dań do etapu praktycznej realizacji i stworze­nie warunków do owocnego wzajemnego od­działywania gałęzi nauk.Trzeba przy tym zwrócić uwagę na olbrzymie znaczenie szkół jako ośrodków kształcenia kadr naukowych. I tak w roku 1967 w wyższych szko­łach w ZSRR było ponad 200 000 pracowników naukowych, istniało około 40 instytutów ba­dawczych oraz setki laboratoriów prowadzących badania w różnych dziedzinach.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)