W TYM SAMYM CZASIE

W tym samym czasie, gdy we Francji narastały siły rewolucyjne, Rzeczypo­spolitej szlacheckiej groziła zagłada, a koła po­stępowe największe nadzieje wiązały z po­wszechną oświatą jako niezbędnym warunkiem reform. Utworzenie więc w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej oznaczało nie tylko pow­stanie pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, lecz stało się czynnikiem scalającym wysiłki całej niemal społeczności uczonych kra­ju. Co prawda głównie „humanistom” przypa­dło, po upadku państwa, zadanie „pokrzepiania serc , lecz w okresie niewoli każdy sukces każ­dego polskiego uczonego notowany był jako przejaw żywotności narodu, pragnącego odna­leźć należne mu miejsce na mapie. Jeśli się roz­waży rodzaj argumentów, które po I wojnie światowej decydowały o przywróceniu niepod­ległego bytu wielu państwom środkowo- -wschodniej Europy, znaczenie tradycji kultu­ralnej i intelektualnej, podtrzymywanej i rozwi­janej przez uczonych krajów wówczas ujarzmio­nych, okaże się elementem bardzo istotnym.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)