W WIELU KRAJACH

W krajach rozwijających się istnieje duża przepaść między głoszonymi dążeniami o waż­ności nauki a chęcią finansowania badań. W nie­których przypadkach winę za ten stan rzeczy można przypisać naukowcom starej daty pozo­stającym pod wpływami polityków. W środko­wo-wschodniej Arabii można podać — jak pisze Zahlan — trzy przykłady: w ZRA istnieje nie­wielkie zainteresowanie społeczne całością na­uki i przeznacza się na badania naukowe jedy­nie 0,4% dochodu narodowego; w Iraku procent ten jest jeszcze niższy; w Libanie natomiast Na­rodowa Rada Badań Naukowych (National Rese­arch Council) w okresie 6 lat swego istnienia zdobyła 1,6 milionów dolarów rocznie, co sta­nowi 0,1% dochodu narodowego, przy czym do­tyczył on zarówno badań podstawowych, jak i stosowanych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)