WSTĘPNE BADANIA

Wstępne badania prowadzone w tym zakresie wykazały, że większość błędów dotychczasowej polityki naukowej była wynikiem niedostatecz­nej znajomości przemian społecznych. Pomimo wielu udoskonaleń metodologicznych nauki eko­nomiczne nie rozporządzają jeszcze dostatecznie precyzyjnymi narzędziami badawczymi, które mogłyby wykazać skomplikowane związki, jakie łączą przemiany społeczne ze zmianami w za­kresie wytwórczości. Jedno wszakże okazało się pewne: należy porzucić dotychczasowe metody, które izolowały poszczególne fragmenty prze­mian ekonomiczno-społecznych, na rzecz metod umożliwiających całościowe obserwowanie zja­wisk, przy czym na szczególną uwagę zasługu­ją współzależności między gospodarką a rozwo­jem społecznym. W ten sposób wytwarza się no­wa, socjalno-ekonomiczna orientacja polityki naukowej, która polega na ścisłym powiązaniu Z całością polityki ekonomiczno-społecznej pań­stwa.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)