WYKAZY STATYSTYCZNE

Wykazy statystyczne dowodzą niezbicie, że w państwach nieuprzemysłowionych zawody o  charakterze intelektualnym (jeżeli w ogóle da­dzą się ściśle wyodrębnić) są z reguły mało zróżnicowane, a liczebność ich przedstawicieli w stosunku do ogólnej liczby ludności tych krajów — jest znikoma lub niewielka; w pań­stwach uprzemysłowionych natomiast liczba osób zatrudnionych w zawodach mniej lub bar­dziej zintelektualizowanych jest coraz większa, przy czym zawody te wykazują stałą tendencję różnicowania się. Orientacyjny przegląd zawo­dów określanych jako intelektualne, zacząć trze­ba od próbnego ich skatalogowania; są to więc takie oto grupy: lekarze i pracownicy służby zdrowia; sędziowie, adwokaci i pracownicy wy­miaru sprawiedliwości; pisarze, muzycy i pla­stycy; dziennikarze i osoby zatrudnione przez środki masowego przekazu; inżynierowie i tech- nicy, wreszcie: pracownicy nauki, nauczyciele i studenci.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)