ZASADNICZY MANKAMENT

Zarówno D. Odhiambo, jak i T. J. Mboya  stwierdzają zgodnie, że zasadniczym mankamentem i naj­bardziej dokuczliwą bolączką jest brak koordy­nacji między poszczególnymi resortami gospo­darki narodowej kraju oraz rozdrobnienie ośrodków decydujących o kierunku rozwoju na­uki. Są oni zadania, że tylko jednolite centrum dyspozycyjne zdolne byłoby zapewnić całościo­wą kontrolę i racjonalne planowanie badań na­ukowych oraz zapobiec ujemnym skutkom in­wazji obcych organizacji finansowych i prze­mysłowych, które głoszą konieczność „przysto­sowywania się” krajów afrykańskich do syste­mów importowanych z krajów wysoko rozwi­niętych; fakt, że postulat ten głoszą uczeni zajmujący poważne stanowiska w życiu intelek­tualnym Kenii, ma swą wymowę.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)